Sagawa Group, University of Tokyo


Members


Name E-mail
Associate professor Takahiro Sagawa sagawa
Assistant professor Eiki Iyoda iyoda
Visiting researcher Aki Kutvonen
D2 Hiroki Yamaguchi yamaguchi **
D2 Kou Ra kou.ra **
D1 Kazuya Kaneko kaneko **
D1 Takumi Matsumoto matsumoto **
M2 Shun Otsubo otsubo *
M2 Toru Yoshizawa yoshizawa *
M1 Shunsuke Nakamura nakamura *
Secretary Sachiko Seto seto
E-mail domain: ap.t.u-tokyo.ac.jp¡¡*: noneq.t.u-tokyo.ac.jp¡¡**: noneq.c.u-tokyo.ac.jp